Pensia de urmaș nu poate fi mai mică de 520 de lei! Află când se fac recalcularea şi revizuirea pensiei de urmaş
  • Micsorare text
  • Marire text
  • Tipareste articol
  • Trimite unui prieten
  • Inscriere RSS
Pensia de urmaș nu poate fi mai mică de 520 de lei! Află când se fac recalcularea şi revizuirea pensiei de urmaş
Pensia de urmaș nu poate fi mai mică de 520 de lei! Află când se fac recalcularea şi revizuirea pensiei de urmaş
Voteaza :

Articolul a primit 2 voturi

    În evidențele Casei Județene de Pensii (CJP) Vrancea sunt 9.238 de vrânceni beneficiari de pensie de urmaș, numai anul trecut fiind depuse 663 de cereri. Potrivit legislației în vigoare, pensia de urmaș nu poate fi, în momentul de față, mai mică de 520 lei pentru fiecare urmaș în parte, deoarece valoarea pensiei minime garantate este de 520 lei. „Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Copiii au dreptul la pensie de urmaş: până la vârsta de 16 ani; dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute mai sus”, a precizat Adrian Juravle, directorul CJP Vrancea.
Acesta a specificat faptul că soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. „În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus”, a arătat directorul Adrian Juravle.

Condiții de acordare a pensiei de urmaș


În situaţia decesului asiguratului sau pensionarului, copiii şi soţul supravieţuitor  au dreptul la pensie de urmaş, în anumite condiţii. Astfel, beneficiază de această pensie copiii cu vârsta până la 16 ani, iar dacă îți continuă studiile într-o formă de învăţământ, primesc pensie de urmaș până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Copiii mai au dreptul la pensie de urmaș pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute mai sus.
În ceea ce privește soţul supravieţuitor, acesta beneficiază de pensie de urmaș în următoarele situații: la împlinirea vârstei-standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. Dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus; indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul l sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an; indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% (1457 lei) din câştigul salarial mediu brut (4162 lei).
Soțul supraviețuitor care nu îndeplineşte condiţiile de mai sus, beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.

Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.
„Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie”, a precizat Adrian Juravle, directorul CJP Vrancea.

Cuantumul pensiei de urmaş


Pensia de urmaş se calculează din: pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat; pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, inclusiv în situațiile în care era în plată cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială.
Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat, sau din pensia de invaliditate gradul I, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: 50% pentru un singur urmaş; 75% pentru 2 urmaşi; 100% pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.
Excepție fac orfanii de ambii părinți. Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul acestora, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.
Pensia de urmaş se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege,  se acordă şi se plăteşte: din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului; de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului; de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului; în situaţia în care cererea a fost depusă cu depăşirea termenului de 30 de zile, pensia de urmaş se acordă şi se plăteşte de la data înregistrării cererii.

Acte necesare la dosar, în funcție de caz


    Persoana care solicită pensie de urmaș trebuie să depună la dosar următoarele documente: cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş (anexa nr. 8 la norme); actele de stare civilă ale urmaşilor şi reprezentantului legal, după caz, original şi copie; decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original); decizia de pensie/ talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie); adeverinţa de studii (elev sau student), în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original; actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie); copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă; copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională; declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului.
Pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar se depun şi următoarele documente: carnetul de muncă (original și copie); carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie); alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; livretul militar (original şi copie); diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi; acte doveditoare privind stagiul de cotizare în specialitate - pentru personalul militar; adeverinţă privind stagiile de cotizare realizate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public, în original; adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme); adeverinţă privind stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, grupa a II-a de muncă, în condiţii de muncă speciale, deosebite şi alte condiţii de muncă, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme); acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004; adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original); alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Modalităţi de plată a drepturilor de pensie de urmaş

Drepturile de pensie se plătesc lunar titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.
În funcţie de opțiune, plata pensiei se face fie prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie, fie în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie. Cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia.

Recalcularea şi revizuirea pensiei de urmaş


Pensia de urmaş se poate recalcula prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia, iar noile drepturi recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.
Revizuirea pensiei de urmaş se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/ plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe.

Suspendarea plăţii pensiei de urmaş

    Suspendarea pensiei de urmaș se produce în cazul în care: pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat; pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, a Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii; pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale; pensionarul urmaş, încadrat în gradul I sau II, realizează venituri pentru care asigurarea este obligatorie, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni; pensionarul urmaș, încadrat în gradul III de invaliditate, desfăşoară activitate în baza unui contract de muncă, raport de serviciu  sau alte forme de asigurare asimilate acestora, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv.
    Totodată, pensia de urmaș se suspendă și în cazul în care: copilul beneficiar al pensiei de urmaş care a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor; soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut; soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit; soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii; la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Când încetează și când se reia plata pensiei de urmaş

Potrivit legislației în vigoare, plata pensiei de urmaș încetează în situația în care:  pensionarul a decedat; pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia; pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii; au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie; au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea la INEMRCM; au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu a mai urmat programele recuperatorii prevăzute de lege; copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia copiilor pensionari de urmaş încadraţi în grad de invaliditate; pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.
Reluarea plăţii pensiei de urmaş se face, la cerere, astfel: începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată; începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia  s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile; în situaţia pensionarilor de urmaş care au vârsta între 16 şi 26 de ani, ale căror drepturi au fost suspendate datorită faptului că nu au făcut dovada continuării studiilor, drepturile se repun în plată de la data începerii anului şcolar, în baza adeverinţelor de continuare a studiilor, cu respectarea termenului general de prescripţie de 3 ani; în cazul copilului pensionar de urmaş ale cărui drepturi au fost suspendate la împlinirea vârstei de 16 ani, reluarea în plată a drepturilor de pensie se face de la data suspendării acestora, în baza adeverinţelor de continuare a studiilor, cu respectarea termenului general de prescripţie de 3 ani.

Cumulul drepturilor de pensie de urmaş cu venituri pentru care asigurarea este obligatorie

Potrivit materialului informativ de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, copiii care beneficiază de pensie de urmaş, de regulă, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie. Totodată, soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.
 Copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie doar în condiţiile în care timpul normal de lucru este de cel mult jumătate din programul normal de lucru, respectiv 4 ore pe zi. Urmaşii încadraţi în gradul I sau II de invaliditate (copii sau soţ supravieţuitor), nu pot cumula pensia de urmaş cu venituri de natură profesională, întrucât au capacitatea de muncă pierdută în totalitate, respectiv nu pot desfăşura activităţi profesionale.


 

 


Comentariile dumneavoastra necesita aprobarea unui moderator. Mesajele ce contin expresii licentioase, atacuri la persoana, instiga la ura, rasism, xenofobie sau homofobie, ori aduc atingere altor persoane vor fi editate sau sterse. Comentariile trebuie sa faca referire la subiectul articolului.Intamplari neadevarateFLASH NEWS NATIONAL
21
12
42
8
37
2

Extragerea noroc:  6819885

Harta Focsani
   

Sănătate

VIDEO și GALERIE FOTO: Theranova, locul unde renaște speranța pacienților care au nevoie de PROTEZE și ORTEZE
    Theranova este un Centru Medical de Protezare și Ortezare din România ce diferă de ceilalți competitori din acest domeniu. La Theranova, credem că oamenii pe care îi ajutăm să pășească din nou, reprezintă povești inspiraționale, ce merită împărtășite.

POZA ZILEI

Să nu ne udăm la picioare

SECVENTA ZILEI

Stergator modern

SONDAJ DE OPINIE

Social

Sfântul Valentin sau Dragobete?

 


Vezi varianta desktop
Toate drepturile rezervate SC MEDIA UNO SRL, str. Bucegi, nr. 21, Focsani | Stiri Vrancea, Focsani, Adjud, Panciu, Odobesti, Lepsa
Site gazduit de Servhost